Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “deze Voorwaarden”) van I.AMDIGITAL B.V. (hierna te noemen: “I.AMDIGITAL”) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Dienstverlening: alle door of namens I.AMDIGITAL te leveren diensten, zoals het leveren van online toegang tot programmatuur en/of content, die als doel hebben het toegankelijk maken van online opleidingsmaterialen en het beheren daarvan via de online leeromgeving van I.AMDIGITAL.
 2. Gebruiker: persoon in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever welke in bezit is van een persoonlijk Inlogaccount teneinde gebruik te maken van de online leeromgeving van I.AMDIGITAL.
 3. Inlogaccount: uniek account per gebruiker om gebruik te kunnen maken van onze Dienstverlening.
 4. I.AMDIGITAL: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I.AMDIGITAL B.V. (Kamer van Koophandel registratienummer: 76971767).
 5. Offerte: iedere offerte, aanbieding en/of opgave door I.AMDIGITAL aan Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van enige Dienstverlening of product, waaronder het leveren van online diensten en aanverwante onderwerpen.
 6. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, met wie I.AMDIGITAL een rechtsverhouding aangaat en/of is aangegaan.
 7. Order: een verzoek van Opdrachtgever aan I.AMDIGITAL tot het aangaan van een Overeenkomst ter zake van de Dienstverlening.
 8. Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen Partijen met betrekking tot de Dienstverlening van I.AMDIGITAL (waaronder o.a. door Opdrachtgever geaccepteerde Offertes en door I.AMDIGITAL geaccepteerde Orders, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop) en de verplichtingen in dit kader (zoals bepaalt in de Overeenkomst ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens), alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst(en)).
 9. Partijen / Partij: Opdrachtgever en/of I.AMDIGITAL.
 10. Intellectueel eigendom: verzamelnaam van rechten van I.AMDIGITAL, waaronder I.AMDIGITAL handelsnaam, merken, content en auteursrechten.

Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Orders en Overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Van deze Voorwaarden kan alleen worden afgeweken met voorafgaande schriftelijke toestemming van I.AMDIGITAL dan wel bij schriftelijke overeenkomst daarover tussen I.AMDIGITAL en Opdrachtgever.

Voorwaarden Dienstverlening

 1. Het gebruik van de Dienstverlening van I.AMDIGITAL is voorbehouden aan geautoriseerde Gebruikers.
 2. Voor iedere Gebruiker dient door Opdrachtgever een separaat persoonlijk Inlogaccount te worden aangemaakt.
 3. Delen van Inlogaccounts is niet toegestaan.
 4. In geval van constatering van misbruik van Inlogaccounts door Opdrachtgever en/of van langdurige of veelvuldige overtreding door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel, behoudt I.AMDIGITAL zich het recht voor om de levering van de Dienstverlening op te schorten of te ontbinden. In dat geval heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling.
 5. I.AMDIGITAL verstrekt geen garanties met betrekking tot de werking van de online leeromgeving op de computersystemen van Opdrachtgever en haar Gebruikers.
 6. I.AMDIGITAL spant zich te allen tijde volledig in om de levering van de I.AMDIGITAL Dienstverlening op optimale wijze uit te voeren. Mocht op enig moment sprake zijn van onderbreking in de levering, geeft dit Opdrachtgever géén recht op (gedeeltelijke) restitutie of korting. Tevens is Opdrachtgever in dat geval niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van haar betalingsverplichtingen jegens I.AMDIGITAL.
 7. I.AMDIGITAL is gerechtigd om het aanbod en de inhoud van haar Dienstverlening (content) of delen daarvan aan te passen ter verbetering van de kwaliteit van de Dienstverlening. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie of korting.

Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aan I.AMDIGITAL verstrekte gegevens, het gebruik van de Dienstverlening, het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en het gebruik daarvan. Opdrachtgever verplicht zich de Dienstverlening te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk om de Inlogaccounts te beheren. In geval van uitdiensttreding van medewerkers dient toegang tot de content van I.AMDIGITAL te worden ontzegd.
 3. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan I.AMDIGITAL verstrekte gegevens in alle opzichten correct en volledig zijn. Bij wijziging van de verstrekte gegevens zal Opdrachtgever I.AMDIGITAL tijdig daarvan op de hoogte brengen.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door I.AMDIGITAL verstrekte gegevens en Dienstverlening (geheel of gedeeltelijk), waaronder online diensten en producten, aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I.AMDIGITAL.
 5. De verplichting van het betalen van vergoedingen door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van de I.AMDIGITAL Dienstverlening door Opdrachtgever en haar Gebruikers.

Betaling en vergoeding

 1. De facturen worden toegezonden per e-mail.
 2. I.AMDIGITAL hanteert een betalingstermijn van 15 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Acties en kortingen zijn, tenzij anders overeengekomen, eenmalig. Iedere Overeenkomst wordt bij verlenging van rechtswege, verlengd als een Overeenkomst waarop geen acties en/of kortingen van toepassing zijn.
 4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet voldoet op de betaaldatum als omschreven onder lid 2 van dit artikel is I.AMDIGITAL gerechtigd de toegang tot de Dienstverlening per direct en zonder voorafgaande notificatie op te schorten. Indien Opdrachtgever na herinnering en aanmaning het verschuldigde bedrag opnieuw niet voldoet, volgt ingebrekestelling, waarbij Opdrachtgever over het openstaande bedrag de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd is en tevens gehouden is tot het voldoen van de buitengerechtelijke incassokosten. Bij ingebrekestelling heeft I.AMDIGITAL tevens het recht de Overeenkomst met Opdrachtgever te beëindigen met onmiddellijke ingang, dit onverlet de plicht van Opdrachtgever om aan zijn betalingsverplichtingen jegens I.AMDIGITAL te voldoen.
 5. I.AMDIGITAL is gerechtigd per aanvang van een nieuwe contractperiode de op dat moment geldende vergoeding(en), prijzen en tarieven aan te passen gebaseerd op de prijsindex Dienstenprijzen Informatie en Communicatie, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 6. De opdrachtgever heeft een bedenktijd van 14 dagen.

Vertrouwelijkheid, Non-concurrentie, Intellectuele eigendomsrechten

 1. I.AMDIGITAL zal vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die zij in het kader van de Overeenkomst met de Opdrachtgever verwerkt.
 2. Van lid 1 van dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken, indien:
  • de informatie al algemeen bekend was voorafgaande aan het afsluiten van de Overeenkomst,
  • voorafgaand schriftelijke toestemming van de betreffende Partij voor een dergelijke, specifieke afwijking is verkregen,
  • die informatie als gevolg van een daartoe strekkend bevoegd gegeven bevel of gerechtelijke uitspraak openbaar gemaakt moet worden in welk geval betreffende Partij de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen, tenzij dat wettelijk of op grond van het bevoegd gegeven bevel of de betreffende gerechtelijke uitspraak verboden is.
 3. Alle rechten van Intellectuele eigendom (hierna: “IE-rechten”) die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Dienstverlening, berusten uitsluitend bij I.AMDIGITAL en/of haar licentiegevers. Niets in deze Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en/of content van de Dienstverlening van I.AMDIGITAL te reproduceren en/of over te dragen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I.AMDIGITAL.
 5. De bepalingen van dit artikel blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

Beperking van aansprakelijkheid, afzien van garantie, vrijwaring

 1. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de Dienstverlening van I.AMDIGITAL wordt geleverd zoals ze is.
 2. Opdrachtgever verklaart I.AMDIGITAL niet aansprakelijk te stellen met betrekking tot claims van de Opdrachtgever die voortkomen uit het gebruik van onze Dienstverlening. Opdrachtgever vrijwaart I.AMDIGITAL voor iedere aanspraak of claim van alle derde partij(en) welke voortkomen uit of door het gebruik van de Dienstverlening.
 3. Iedere aansprakelijkheid van I.AMDIGITAL voortvloeiende als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van I.AMDIGITAL, is beperkt tot het maximumbedrag dat in dat geval onder de door I.AMDIGITAL afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, voornoemde verzekering geen aanspraak geeft op een uitkering dan wel geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van I.AMDIGITAL beperkt tot maximaal het door I.AMDIGITAL in het meest recente contractjaar aan Opdrachtgever gefactureerde en door Opdrachtgever betaalde bedrag. I.AMDIGITAL is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade.

Bescherming persoonsgegevens

 1. Partijen sluiten een Overeenkomst waarin zij de verantwoordelijkheden, afspraken en wederzijdse verplichtingen vastleggen aangaande de uitwisseling en verwerking van, alsmede de omgang met persoonsgegevens.
 2. I.AMDIGITAL verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar Gebruikers binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de doelstellingen van respectievelijk I.AMDIGITAL en Opdrachtgever op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze.
 3. I.AMDIGITAL verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers conform haar privacy policy, die gepubliceerd is in de footer op de website van I.AMDIGITAL (www.iamdigital.nl).

Geschillen

In geval van klachten kan een klant contact opnemen met I.AMDIGITAL via info@iamdigital.nl. De klacht zal binnen 14 dagen in behandeling genomen worden. Wij gaan ervan uit samen tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt, kan de klant contact opnemen met de geschillencommissie van de NRTO.

Termijn van de overeenkomst; Beëindiging

 1. De rechten en plichten van deze Voorwaarden en de levering van en toegang tot de Dienstverlening van I.AMDIGITAL waaronder online diensten en aanverwante onderwerpen zijn overdraagbaar door I.AMDIGITAL aan derden zonder dat hierdoor voor Opdrachtgever de mogelijkheid ontstaat de Overeenkomst te ontbinden. Hiervan zal I.AMDIGITAL Opdrachtgever op de hoogte stellen. Dit laat onverlet dat de dan rechthebbende de rechten en plichten van I.AMDIGITAL voortkomend uit de Overeenkomst dient te respecteren en te continueren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van I.AMDIGITAL.
 2. Iedere vordering uit hoofde van en/of voortvloeiende uit de Overeenkomst(en) is met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, volledig opeisbaar indien Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard. In voornoemde gevallen is I.AMDIGITAL – naast de in deze Voorwaarden genoemde rechten – bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 3. De wederzijdse opzegtermijn bedraagt ten minste 2 maanden voor het einde van de overeengekomen looptijd, opzeggen dient schriftelijk (per post of per email) gedaan te worden.

Annuleringsvoorwaarden

De cursist kan binnen 14 dagen na inschrijving kosteloos annuleren, zonder opgaaf van reden. Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst.

Bij annulering van de cursus, worden de volgende vergoedingen gehanteerd:

Annulering tot 2 maanden voor aanvang: 10% van de overeengekomen prijs.

Annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20 % van de overeengekomen prijs.

Annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 30 % van de overeengekomen prijs.

Annulering minder dan 2 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs.

Bij tussentijdse beëindiging: 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en).

I.AMDIGITAL houdt zich hiermee aan de algemene voorwaarden voor annulering zoals door de NRTO opgesteld. (artikel 5)

Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, of sprake is van overmacht, kan het voorkomen dat de cursus geen doorgang vinden. In zo’n geval zal I.AMDIGITAL aan iedereen die zich had ingeschreven, bericht sturen en de reeds betaalde kosten terugstorten.

Slotbepalingen

 1. Indien vast komt te staan dat enige in deze Voorwaarden beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen Partijen zich inspannen om de bepaling te vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de te vervangen bepaling. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht.
 2. Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst, deze Voorwaarden of van overeenkomsten die ter uitvoering van de Overeenkomst worden gesloten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.
 4. In geval van strijdigheid tussen de diverse documenten die afspraken tussen Partijen bevatten, geldt de volgende rangorde:
  1. De Overeenkomst;
  2. De Overeenkomst ten aanzien van de uitwisseling, verwerking en omgang met persoonsgegevens;
  3. Deze Voorwaarden;
  4. Eventuele aanvullende voorwaarden.